תקנון הגרלת הפייסבוק

מידע כללי

הפרסים ינתנו לזוכים בכפוף לחוזה השירות הסטנדרטי של חברת בי אינטראקטיב.

הזוכים בהגרלה יקבלו הודעה על זכייתם בדוא"ל שנמסר בעת הרישום - בתוך 30 ימי עבודה מיום עריכת ההגרלה.

הזכייה בהגרלה מותנת במינימום הרשמה והצטרפות של 400 נרשמים.

שווי הפרסים בהתאם לתמחור בלעדי של חברת בי אינטראקטיב.

הפרס למקום הראשון כולל בין היתר הקמה וניהול של קמפיין בגוגל אדוורדס.
הפרס אינו כולל עלויות תשלום לגוגל, או כל גורם צד שלישי אחר.

הזוכה בהגרלה יקבל בשנה הראשונה בלבד שירותי תחזוקה הכוללים אחסון וגיבוי של האתר. החל מהשנה השנייה במידה והזוכה יבחר להמשיך להשתמש בשירותי החזוקה של חברת בי אינטראקטיב העלות החודשית עבור שירותים אלה לאתר עסקי תדמיתי  הינה 120 ש"ח לחודש לאתר מסחרי 240 ש"ח.

אבי אמיתי בי אינטראקטבי וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

אבי אמיתי, בי אינטראקטבי וכל מי מטעמם, יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה או לבטלה לחלוטין.

מרכיבי הזכייה עשויים להשתנות בהתאם לצורכי הזוכים ולפי שיקול דעתו הבלעדי של אבי אמיתי ומי מטעמו.

מי יכול להשתתף?

על מנת להשתתף עלייך להיות מעל גיל 18 ותושב או אזרח מדינת ישראל.

זכויות

עם הצטרפותך להגרלה הינך מאשר בזאת למר אבי אמיתי ו/או מי מטעמו לפרסם (באתר האינטרנט של אבי אמיתי, בפייסבוק ובכל אמצעי אחר שימצא לנכון) את שמך, שם העסק שברשותך, תמונות וכל מידע שיווקי אחר אודות עסקייך והתקדמות העסק לאחר הזכיה בפרס והליווי של אבי אמיתי - כל זאת ללא עלות או פיצוי כספי.

ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. אבי אמיתי ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה.

עם הרשמתך להגרלה אתה מאשר בזאת קבלת ניוזלטרים ועדכונים לכתובת המייל שאיתה נרשמת.

המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס להגרלה. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

אבי אמיתי, בי אינטראקטיב וכל מי מטעמם אינם אחראים לשימוש שיעשה על ידי אחרים כתוצאה מפרסום ההגרלה והזוכה או לכל תגובה שתתפרסם בהמשך ע"י גורמים אחרים.

האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

טל"ח
Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to Google+ Google+